eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Etický kodex koncernu Grammer

Integrita je základem našeho úspěchu.

 

Naším cílem je trvale zvyšovat tržní a podnikovou hodnotu koncernu GRAMMER a generovat vysoký užitek pro naše zákazníky, akcionáře, zaměstnance i naše okolí. K dosažení tohoto cíle vytváříme rámcové podmínky zvyšující naši úspěšnost. Mezi ně patří i podniková kultura, která podporuje vědomí odpovědnosti jednotlivce, rozvíjí kompetence a udržuje integritu jako předpoklad společné práce v atmosféře vzájemné důvěry.

 

Integrita se projevuje v souladu individuálního jednání se systémem našich hodnot i s osobními zásadami a interními hodnotami. Integrita tak vytváří předpoklady pro náš podnikatelský úspěch a důvěru, která by měla být určujícím faktorem vzájemných vztahů.

 

Jako koncern s celosvětovou působností jsme častěji středem pozornosti veřejnosti a žádá se od nás, abychom se podřídili pravidlům a etickým požadavkům jednotlivých trhů, zemí a regionů. Přitom se snažíme zachovat si naši dobrou pověst a dále ji posilovat. Předpokladem je, aby každý pracovník společnosti GRAMMER znal příslušná pravidla a řídil se jimi.

 

Etický kodex s celosvětovou platností je měřítkem našich činů. Všichni musíme dodržovat platná ustanovení zákona stejně jako pravidla chování stanovená v tomto kodexu.

 

Od našich zaměstnanců očekáváme, že tento etický kodex přijmou a při své práci v naší společnosti se jím budou závazně řídit. Každý jednotlivec tak osobně přispěje k trvalému zajištění úspěchu koncernu GRAMMER.